В началото на месец февруари 2016 г., след успешно одобрение на представеното проектно предложение за развитие в "Процедура на подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG16RFOP002-2.001 одобряване на производствения капацитет в МПС", фирма "Стимекс" ООД сключи Договор с Министерството на Икономиката при Главна Дирекция "Европейски фондове за конкурентноспособност".

Предмет на Договора е предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, за изпълнението на Проект: "Повишаване на ефективността и капацитета на производството на резервоари на фирма "Стимекс" ООД.

Договорът е заведен с идентификационен номер : BG16RFOP002-2.001-1107-C01  и е с продължителност на изпълнение 12 месеца.

Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлизат на 1 626 600,00 лева, като предоставената безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е в максимален размер на 975 960,00 лева и представлява 60% от окончателните допустими разходи по проекта.

С изпълнението на настоящия проект фирма "Стимекс" ООД ще подобри и модернизира своето производство. Чрез финансовата подкрепа на Европейската оперативна програма, фирмата ни ще закупи и внедри нова автоматизирана линия за производство на резервоари за подземно и надземно съхраняване на възпламеняеми и невъзпламенияеми течности по БДС EN 12285-1:2004 и БДС EN 12285-2:2005.

Тенденцията за засилване на изискванията за защита на околната среда, отнасящи се до съхраняване на опасни течности и решенията за надеждното им съхранение, води до рязко увеличаване търсенето на двустенни резервоари, покриващи изискванията на европейските норми и стандарти. В отговор на това е и реализирането на общата цел на проекта за повишаване на производствения капацитет и качеството, увеличаване на експортно ориентираната продукция, както и намаляване на производствените разходи при производството на подземни и надземни  метални резервоари. Чрез инвестиционната подкрепа ще се осъществи замяната на ръчните операции и неефективните машини с нови съоръжения с по-висок капацитет и с по-голяма производителност, ще се увеличи общия капацитет и прецизността на работа. Ще се намали зависимостта от външни подизпълнители, което ще доведе до намаляване на себестойността и повишаване на качеството. Ще се увеличи производствения капацитет, като цяло и приходите от продажби, в т.ч. и приходите от износ, ще се подобрят условията на работа в предприятието и професионалния капацитет на персонала. В резултат на всичко това ще се повиши степента на конкурентноспособност на организацията и ще се допринесе за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС.

-------------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg-------------------------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.001: "Повишаване на ефективността и капацитета на производството на резервоари на фирма "Стимекс" ООД" - Бенефециент: "Стимекс" ООД, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД